10 มีนาคม 2562 เดินหน้าสวนป่า 320 ไร่กลางกรุง

ที่มา: https://www.posttoday.com/social/general/582772

คลังเร่งยาสูบส่งมอบพื้นที่ แผนสร้างสวนป่าเบญจกิติ 320 ไร่ ใจกลางกรุงเทพฯ กระทรวงการคลังได้รายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทราบถึงความคืบหน้าโครงการจัดสร้างสวนป่า เบญจกิติตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างสวนป่าเบญจกิติ ได้พิจารณาเห็นชอบกรอบกระบวนการดำเนินงานจัดสร้างสวนป่า เบญจกิติ” (Timeline) เมื่อต้นเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบการออกแบบสวนป่า การรื้อถอน และการจัดสร้างสวนป่าเบญจกิติ ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ไว้ในคราวเดียวกัน ขณะที่การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ปรับแผนการส่งมอบพื้นที่ โดยจะทยอยส่งมอบพื้นที่ตั้งแต่เดือน ก.พ. 2562 และส่งมอบแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค. 2563 โดยกรมธนารักษ์จะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 ส.ค. 2564 รายงานของกระทรวงการคลัง ระบุว่างบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างสวนป่าเบญจกิติมีมูลค่ารวม 950 ล้านบาท โดยมาจาก 2 ส่วน ได้แก่ รายได้แผ่นดินที่โรงงานยาสูบต้องนำส่งคลัง 420 ล้านบาท ส่วนอีก 530 ล้านบาท มาจากค่าใช้จ่ายของโรงงานยาสูบ ด้านความเป็นมาของการก่อสร้างสวนป่าเบญจกิติเริ่มขึ้นเมื่อปี 2534 ครม.ได้เห็นชอบให้มีการย้ายโรงงานยาสูบทั้งหมดออกไปยังส่วนภูมิภาค และให้พัฒนาพื้นที่เดิมในเขตคลองเตย เนื้อที่ 430 ไร่ ให้เป็นสวน โดยมีกระทรวงการคลังรับผิดชอบ ซึ่งต่อมาสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งสำนักราชเลขาธิการว่ารัฐบาลมีโครงการจัดสร้างสวนบริเวณโรงงานยาสูบ เพื่อร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ขอให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อขอพระราชทานชื่อสวน ซึ่งในปี 2537 สำนักราชเลขาธิการแจ้งว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานชื่อสวนดังกล่าวว่า เบญจกิติ” หลังจากนั้นโรงงานยาสูบได้จ้างที่ปรึกษาในการออกแบบ แบ่งพื้นที่ทั้ง 430 ไร่ เป็น 2 ส่วน คือสวนน้ำ 130 ไร่ และสวนป่า 300 ไร่ แต่เนื่องจากการย้ายโรงงานยาสูบต้องใช้เวลานาน จึงได้ดำเนินการจัดสร้างสวนน้ำก่อนและแล้วเสร็จในปี 2547 กระทั่งปี 2557 กระทรวงการคลังได้ตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างสวนป่าเบญจกิติ เพื่อกำกับดูแลให้การจัดสร้างสวนป่าให้แล้วเสร็จ โดยโรงงานยาสูบต้องทยอยส่งมอบพื้นที่เพื่อสร้างสวนป่าทั้ง 300 ไร่ แบ่งเป็น 3 ระยะ โดยระยะที่ 1 ประมาณ 61 ไร่ ภายในเดือน มี.ค. 2559 ซึ่งส่วนนี้ได้ดำเนินการเสร็จแล้วในเดือน ส.ค. 2559 ด้วยงบประมาณ 183 ล้านบาท สำหรับระยะที่ 2 พื้นที่รวม 131 ไร่ เดิมต้องส่งมอบระหว่างปี 2560-2561 แต่ยังมีการส่งมอบล่าช้า และระยะที่ 3 พื้นที่รวม 128 ไร่ ส่งมอบพื้นที่ภายในเดือน พ.ย. 2562 คณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างสวนป่าเบญจกิติจึงมีมติให้รวมการดำเนินการส่งมอบพื้นที่และก่อสร้างทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. 2564 ตามที่รายงาน ครม.ทราบ